Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών της ΕΑΑΣ , παρατίθενται με επιγραμματικό και απλό τρόπο οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν, όσα από τα μέλη επιθυμούν να διεκδικήσουν νομικά τις παράνομες κρατήσεις που έγιναν.
1.Διεκδικούμε κατ’ αρχήν τις περικοπές που έγιναν με τους Ν 4093/2012 και 4307/2014 (είχαν εκδοθεί τότε πράξεις αναπροσαρμογής των συντάξεών).
Οι παραπάνω νόμοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί με τις υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 11208/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. 
Μέρος των περικοπών αυτών πρόκειται να επιστραφεί με την υλοποίηση της πρόσφατης τροπολογίας που ψηφίστηκε από την Βουλή.
Ωστόσο, παραμένει έδαφος συνολικής διεκδίκησης ολόκληρου του ποσού, ακόμα και για όσους δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα αγωγή. 
Εξυπακούεται ότι όσοι έχουν κάνει ήδη αγωγή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται άσκηση αγωγής ανά διετία, καθόσον κατά την κρατούσα άποψη οι χρηματικές αξιώσεις από συντάξεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου παραγράφονται μετά από 2 έτη από την ημερομηνία γέννησης της αξίωσης καταβολής (προσοχή παραγράφεται κάθε μήνας ξεχωριστά γιατί είναι περιοδικές παροχές και όχι ολόκληρο το έτος).
2.Συναφώς, με το Ν 4024/2011 επιβλήθηκε μείωση κατά 20% στις συντάξεις για συντάξεις άνω των 1200 ευρώ και 40% για τους κάτω των 55 ετών. Οι μειώσεις αυτές είναι ομοίως παράνομες και μπορούν να διεκδικηθούν με άσκηση αγωγής. 
3.Περαιτέρω, με το Ν 4051/2012 επιβλήθηκε μείωση 12% για συντάξεις πάνω από 1300 ευρώ. Και για την αντισυνταγματική αυτή μείωση μπορεί να ασκηθεί αγωγή αναδρομικής επιστροφής τους. 
4.Όσον αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχου (ΕΑΣ) με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε την 
8-2-2017 κρίθηκε ότι η επιβολή της είναι αντισυνταγματική. Επομένως, για το κεφάλαιο αυτό τα μέλη θα πρέπει να την διεκδικήσουν μέσω άσκησης αγωγών το αργότερο μέχρι την 7-2-2019 (για χρονικό διάστημα από 8-2-2017 έως 7-2-2019 για όσους ουδέποτε έχουν κάτι δικαστική ενέργεια). Όσοι όμως έχουν κάνει κάτι σχετικό πρέπει να ενημερωθούν ειδικώς από το δικηγόρο για το χρονικό διάστημα διεκδίκησής της. 
5.Δυστυχώς με το Ν 4093/2012 που όπως σημειώθηκε κρίθηκε αντισυνταγματικός , γίνονται ανάλογες κρατήσεις και στα μέρισμα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ . Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει έδαφος διεκδίκησης από τα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ με άσκηση αγωγής. (Η ΕΑΑΣ αναπτύσσει πρωτοβουλία εξωδικαστικής επίλυσης του θέματος και θα ενημερωθούν τα μέλη έγκαιρα για την πιθανή ευόδωσή της ).
Εντέλει, σε σχέση με τα επιδόματα αδείας, εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα είναι γεγονός ότι έχουν εκδοθεί αρκετές πρωτοβάθμιες αποφάσεις που δικαιώνουν άλλης κατηγορίας συνταξιούχους που είχαν κάνει σχετικές αγωγές. Σε ό,τι αφορά όμως τους στρατιωτικούς συνταξιούχους ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι δημοσιεύθηκε ήδη η υπ’ αριθμ. 1388/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απορρίφθηκε αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου, που διεκδικούσε από το 2010 και εντεύθεν την καταβολή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 17, 22, 25 παρ. 1 και 3, 28 παρ. 1 και 2 και 36 παρ. 2 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην αρχή της αναλογικότητας ούτε δε στα άρθρα 15 παρ. 1, 17 και 31 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται έτσι φανερό ότι η προοπτική διεκδίκησης επαναχορήγησης των παραπάνω δώρων είναι ιδιαίτερα δυσχερής αν όχι αποκλεισμένη. Εναπόκειται στην πρωτοβουλία κάθε μέλους εάν θα εξακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακοπής παραγραφής και διεκδίκησης των παραπάνω δώρων (π.χ Ευρωπαϊκά δικαστήρια).
Καταληκτικά κρίνεται σκόπιμο να τονιστούν οι εξής Γενικοί Κανόνες:
-Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν , ότι αιτήσεις διακοπής παραγραφής διακόπτουν απλά τη συνέχιση της παραγραφής για ένα εξάμηνο. Δεν εξαναγκάζουν τη Διοίκηση σε επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων. 
-Απεναντίας η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη κατά το άρθρο 95 του Συντάγματος να εκτελεί τις αποφάσεις των Δικαστηρίων. Κάθε μέλος που δικαιώνεται με δικαστική απόφαση μπορεί επιπλέον είτε να συμψηφίσει το ποσό δικαίωσής του με οφειλές του προς το Δημόσιο, είτε να επιδιώξει την εκτέλεση της απόφασης μέσω της νόμιμης διαδικασίας (με σύμπραξη Δικηγόρου και Δικαστικού Επιμελητή). 
-Από μερίδα Νομικών ,υποστηρίζεται και φαίνεται εύλογο ότι η παραγραφή των αξιώσεων από μισθούς και συντάξεις των ιδιωτών προς το Δημόσιο είναι 5ετής, ωστόσο η διαφωνία έχει ήδη λυθεί από το Αρμόδιο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) , που ρητά ορίζει ότι η παραγραφή είναι 2ετής.
-Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται φανερή η υπεροχή της έγερσης της αγωγής έναντι της απλής αίτησης και εναπόκειται στα μέλη μας να επιλέξουν την προσφυγή τους σε Νομικό παραστάτη.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΑΣ έχει προσβάλει τον Νόμο 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου), για αντισυνταγματικότητα στο ΣτΕ .Η απόφαση της ολομέλειας αναμένατε από μέρα σε μέρα. Μόλις δημοσιευθεί , θα μελετηθεί από το Νομικό Γραφείο της Ένωσης και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση , εφόσον απαιτείται
Επίσης αναμένετε η έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ στο οποίο προσέφυγε η Ένωση για τη μη εφαρμογή μέχρι σήμερα από την Διοίκηση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ των υπ΄άριθμ. 2192/14 (Ν.4093/12)και 1128/16 (Ν.4307/14).
Σε ότι αφορά την πρόσφατη τροπολογία επιστροφής των παράνομων περικοπών στις συντάξεις , η Ένωση θα μελετήσει την σχετική εκτελεστική της τροπολογίας ΚΥΑ και θα σταθμίσει τη νομική δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ.

Νομικό Γραφείο ΕΑΑΣ

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018Αγαπητέ συνάδελφε,
            Σε συνέχεια της εκδοθείσας οδηγίας από την Ε.Α.Α.Σ για την υλοποίηση της υποβολής των αιτήσεων προς το ΝΣΚ, διευκρινίζονται τα παρακάτω:
            Όσα από τα μέλη μας δεν κατάφεραν να υποβάλλουν μέχρι τώρα την αίτηση προς το Ν.Σ.Κ με κάποιον από τους προηγούμενος υποδεικνυόμενους τρόπους υποβολής, παρέχεται πλέον η δυνατότητα παραλαβής της σχετικής αίτησης από το  Παράρτημά μας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 11:00 μέχρι 13:00.
            Με την συγκέντρωση ενός ικανού αριθμού (20-25) αιτήσεων θα υποβάλλονται με συστημένη επιστολή στο Ν.Σ.Κ. και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο του Παραρτήματός μας, στο οποίο θα περιέχεται και ονομαστική κατάσταση των αιτουμένων με τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία:  
                        (1) Αύξων Αριθμός (Α/Α)
                        (2)Ονοματεπώνυμο
                        (3)Διεύθυνση κατοικίας
                        (4)Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
                        (5)Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ)
                        (6)Τηλέφωνο επικοινωνίας
            Μετά την παραλαβή τους από το Ν.Σ.Κ. θα αποστέλλεται για όλες τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν με το ίδιο διαβιβαστικό και περιλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση, ΕΝΑΣ αριθμός πρωτοκόλλου.
            Αφού το Παράρτημά μας ενημερωθεί για τον συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, θα ειδοποιούνται τα μέλη μας για την παραλαβή αυτού και θα παραλαμβάνουν αντίγραφο της υποβληθείσης συγκεντρωτικής κατάστασης (Διαβιβαστικό). Αυτά θα είναι και το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης. Υπόψη των μελών μας ότι με δική τους ευθύνη, θα πρέπει να τηρούν Φ/Α της υποβληθείσης αίτησης όπου και θα αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου.
            Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι και την 28η Νοεμβρίου 2018 οπότε και θα υποβληθούν στο ΝΣΚ. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας κάθε μέλος θα ενεργεί αυτοβούλως.

Εκ του Τοπικού Συμβουλίου